OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 lutego 2017

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze”.

GPK.621.1.2017

Klucze, dnia 07.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KLUCZE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze”.

 

Na podstawie art. 47 i art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 353 z późn. zm.),

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 47 w/w ustawy w dniu 12.01.2017 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji ww. dokumentu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem znak: OO.410.5.2017MaS z dnia 02.02.2017r oraz Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie pismem znak: NS.9022.10.22.2017 z dnia 06.02.2017 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze”, biorąc pod uwagę charakter wprowadzonych zmian.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze przyjętego przez Radę Gminy Klucze uchwałą Nr XVIII/112/16 z dnia 29 lutego 2016r., związana jest z wprowadzeniem w dokumencie zmian dotyczących uszczegółowienia wytypowanych zapisów ww. Planu. Zmiany wprowadzone do Planu dotyczą uszczegółowienia celów strategicznych, w tym skorygowania i doprecyzowania wartości odnoszących się do zakładanego efektu ekologicznego i energetycznego. Ponadto zaktualizowano informacje odnoszące się do źródeł finansowania zadań określonych w PGN, w tym tabelę 45 przedstawiającą Wybrane działania w ramach Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2014-2020. Aktualizowany Plan nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów , o których mowa w art. 46 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy może dotyczyć projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów jednej gminy.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, a w szczególności fakt, iż aktualizowany dokument stanowi niewielką modyfikację wcześniejszego opracowania i dotyczy obszaru tylko gminy Klucze , odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klucze”.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze przy ul. Partyzantów 1;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze (http://bip.malopolska.pl/ugklucze/ ); 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze (www.gmina-klucze.pl).

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-02-07
Data publikacji:2017-02-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2432