Zobacz projekt zmian planu zagospodarowania gminy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 czerwca 2017

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW CZĘŚCIOWYCH ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE.

 

 

Wójt Gminy Klucze

z a w i a d a m i a  

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze:

  1. 1.     dla wyznaczonego terenu produkcyjno – usługowego (PU) w sołectwie Bydlin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. 2.     dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 które odbędzie się
w dniach od 23 czerwca do 21 lipca 2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach częściowych zmian planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się  10 lipca 2017 r. o godzinie 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Klucze

Projekt częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze,ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2017 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektów zmian planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składaniauwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-22
Data publikacji:2017-06-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2179