OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 sierpnia 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Klucze o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KLUCZE

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE W OBRĘBIE WYZNACZONEGO W STUDIUM TERENU P (PRZEMYSŁOWEGO) W SOŁECTWIE KLUCZE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póz. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Klucze uchwały Nr XLIII/267/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planu  i prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji zmian planu na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2017 roku.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Klucze.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr nieruchomości). Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres klucze@gmina-klucze.pl

 


Wójt Gminy Klucze

                                                                                                                           Norbert Bień

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy Klucze

    Wójt Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-08-09
Data publikacji:2017-08-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1021