OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 listopada 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Klucze i Chechło – obszar D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KLUCZE

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz1405) oraz Uchwał:

-         Nr X/64/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Klucze dla obszaru związanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu w sołectwach Chechło i Klucze,

-         Nr XXXVI/227/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Klucze dla obszaru związanego z eksploatacją rud cynku i ołowiu w sołectwach Chechło i Klucze.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Klucze i Chechło – obszar D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 które odbędzie się
w dniach od 24 listopada do 27 grudnia 2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się w dniu 12.12. 2017r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany  planu  wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze,ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.
Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składaniauwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

 

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-17
Data publikacji:2017-11-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2794