ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia znak: GPK.6220.12.2017 z dnia 30.11.2017r., stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa/rozbudowa DW791 na odcinku granica woj

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
30 listopada 2017

GPK.6220.12.2017

Klucze dn., 30.11.2017r.

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257) ,  w związku  z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia                     3 października  2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2017.1405) , Wójt Gminy Klucze zawiadamia  strony postępowania:

1.                  o wydaniu postanowienia znak: GPK.6220.12.2017 z dnia 30.11.2017r.,  stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.

 

„Przebudowa/rozbudowa DW791 na odcinku granica województwa – Klucze”

 

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę /przebudowę DW 791 relacji Wanaty – Zawiercie – Ogrodzieniec – Olkusz - Trzebinia w odc. 010 km 0+000 – odc. 060 km 2+767 oraz rozbudowę  DW 791 w odc. 070 km 0+712 – odc. 080 km 0+100. Zlokalizowane jest na terenie gminy Klucze w obrębach ewidencyjnych Chechło, Rodaki, Ryczówek, Klucze

 

Inwestor: Zarząd Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

reprezentowany przez:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

 

Pełnomocnik: Krzysztof Faron,

adres do korespondencji: FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich, Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 2.                  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  w/w przedsięwzięcia

 

W związku z powyższym przed podjęciem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie informuję osoby, którym przysługuje status strony  o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a.  polegających na prawie do wypowiedzenia się co do zebranych  w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z aktami sprawy, w tym z treścią w/w postanowienia oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Klucze przy  ul. Partyzantów 1 pok. 308, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia , w godz. 800 – 1500.  Uwagi i wnioski dotyczące sprawy strony mogą składać osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Autor: Agnieszka Mól Klichowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-30
Data publikacji:2017-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Mól Klichowska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2416