Zmiana przepisów prawa dotycząca stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 lutego 2018

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącą stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody informuje się właścicieli ujęć zlokalizowanych na obszarze Gminy Klucze, że zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) strefę ochronną obejmującą:

1) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej  ustanawia w drodze decyzji właściwy

Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

 

2) teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej  ustanawia wojewoda

w drodze aktu prawa miejscowego.

 

Od 1 stycznia 2002 r. strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej i pośredniej ustanawiane były przez dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego (rozporządzenia). Natomiast organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody był kompetentny do ustanowienia w drodze decyzji strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.

 

Strefy ochronne ustanawiane są w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości. Zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy Prawo wodne strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla każdego ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć wody służących do zwykłego korzystania z wód. Art. 33 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne wskazuje, że zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego i obejmuje pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 5m3 na dobę.

 

Do końca 2017 r. wyłącznie właściciel ujęcia wody posiadał uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej. Na obszarze takiej strefy obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, mające na celu ochronę jakości i ilości ujmowanych wód.

 

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadziła również prawo ustanawiania stref ochronnych z urzędu, w momencie gdy właściciel ujęcia wody nie złoży wniosku o ustanowienie strefy, a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.

Analiza ryzyka obejmuje ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody. Przeprowadza się ją w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentacje hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

 

Analizę ryzyka przeprowadza się dla:

 ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących

zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,

 indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10 m3 wody na dobę lub

służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

 

Analiza ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 10 lat, a w przypadku ujęć wody dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok - nie rzadziej niż co 20 lat. Właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest obowiązany przeprowadzić analizę ryzyka i przekazać ją do Wojewody.

 Zgodnie z art. 551 ust. 2 ustawy Prawo wodne, właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na przeprowadzenie analizy ryzyka mają 3 lata od daty wejścia w życie ustawy tj. do końca 2020 r.  Należy jednak odpowiednio wcześniej sporządzić analizę ryzyka, gdyż w przypadku jej nieprzekazania Wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do jej przekazania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli z przekazanej analizy ryzyka wynika potrzeba ustanowienia strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej, Wojewoda wzywa właściciela ujęcia wody do przekazania dokumentacji hydrogeologicznej lub hydrologicznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Art. 134 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje, że strefę ochronną ustanawia się na koszt właściciela ujęcia wody. Ponadto do obowiązków właściciela ujęcia wody należy oznaczenie granic terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej, poprzez umieszczenie w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy ochronnej.

 

Właściciel ujęcia składa wniosek o ustanowienie strefy ochronnej zawierający:

 

1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej uwzględniające analizę

    ryzyka oraz propozycje granic terenu ochrony pośredniej wraz z planem

    sytuacyjnym,

2) charakterystykę techniczną ujęcia wody,

3) propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów

    oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej, wraz z uzasadnieniem

oraz dołącza:

4)  analizę ryzyka,

5) kopię wcześniejszej decyzji o ustanowieniu wyłącznie terenu ochrony    bezpośredniej – jeśli została wydana,

6)  dokumentację hydrogeologiczną (dla ujęć wód podziemnych) lub dokumentację

     hydrologiczną (dla ujęć wód powierzchniowych).

 

Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia zasobów wód ujmowanych na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, informuje się właścicieli ujęć działających na obszarze Gminy Klucze o zmianie przepisów prawa dotyczących stref ochronnych ujęć wód oraz o konsekwencji tych zmian.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:4239