Posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 września 2018

Biuro Rady Gminy informuje, że 13 września o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Klucze (sala PCI - parter) odbędzie się posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Klucze.

Biuro Rady Gminy informuje, że

w dniu  13.09.2018r. 

 o godz.  14.00 w Urzędzie Gminy Klucze (Sala -Parter)

odbędzie się

Posiedzenie Komisji Wspólnych

Rady Gminy Klucze 

Harmonogram:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 29.01.2018r.

4. Omówienie projektów uchwał:

-zmiana uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów  Szkół prowadzonych przez gminę Klucze oraz określenie zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

-stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

- uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze obszar A i C

-rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze

-stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

 -uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze.

- zmian uchwały budżetowej na 2018,

-zmiany uchwały nr LI/324/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2018-2025,

- wzniesienia pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klucze za I półrocze 2018

- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Klucze za  I półrocze 2018

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie posiedzenia  komisji.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                                   Przewodniczący Komisji

      (-) Marek Piłka                                                                                                       (-)   Stanisław Góźdź

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-11
Data publikacji:2018-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:689