Konsultacje projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 listopada 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

 

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.103.2018

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 07 listopada 2018 roku

 

w sprawie:     przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/377/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
  • pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.
  1. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 07  listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.
  2. Treść zawiadomienia o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: na w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-08
Data publikacji:2018-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:492