Wprowadzenie obowiązku deratyzacji

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 marca 2019

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.24.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 12 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Klucze obowiązku deratyzacji.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.24.2019

WÓJTA GMINY KLUCZE

 z dnia 12 marca  2019r.

 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Klucze obowiązku deratyzacji.

 

                       Na podstawie § 16 Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klucze wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XXI/133/2016 z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r., poz. 3655)

 

 

z a r z ą d z a m

 

co następuje:

 

§ 1. Osoby będące właścicielami, zarządcami, administratorami, najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Klucze, zobowiązane są w okresie

od 20 marca  2019r. do 19 kwietnia 2019r. przystąpić na swoim terenie do tępienia szczurów poprzez zakupienie i wyłożenie w wyżej podanych terminach trutek.

 

§ 2. Osoby zobowiązane do deratyzacji winny zakupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach.

 

§ 3. 1. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

  1. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia trucizny.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju

       Urzędu Gminy w Kluczach.

 

§ 5. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów, podlegają karze grzywny.

 

§ 6 Zarządzenie ogłasza się na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach Gminy Klucze, w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy www.gmina-klucze.pl oraz rozsyła się do administracji domów mieszkalnych.

 

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od dnia 20 marca  2019r. do dnia 19 kwietnia  2019r.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Klucze

                                                                                          

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-19
Data publikacji:2019-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:493