Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 listopada 2019

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.85.2019

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 31 października 2019 roku

 

w sprawie:     przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na lata 2020 - 2024.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2019r., poz. 688 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/377/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na lata 2020 - 2024  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
  • pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.
  1. Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 31 października 2019 r. do                 21 listopada 2019 r.
  2. Treść zawiadomienia o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

 https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1681770,zarzadzenie-nr-or-0050852019-wojta-gminy-klucze-z-dnia-31-pazdziernika-2019-roku-w-sprawie-przeprowa.html

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-11-04
Data publikacji:2019-11-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:863