Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 lutego 2020

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2020

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 19 luty 2020 r.

 

w sprawie:  wyboru ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2i oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Dokonać wyboru następujących ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku:

 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „ Klucze ” -  20.000,00 zł

 

        2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę:       20.000,00 zł.

 

§ 2.

          Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

§ 3.

       Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

 § 4.

        Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej;
  3. Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-19
Data publikacji:2020-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Janik
Liczba odwiedzin:975