Nieodpłatna pomoc prawna

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 lutego 2020

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Olkuskiego w 2020 r.  (informacja po aktualizacji z dnia 03.02.2020).

                                                                                                                                                                                                                    

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Olkusz – prowadzony na podstawie porozumienia zawartego z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach, udzielającym porad prawnych jest radca prawny. Punkt zlokalizowany jest w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, al. 1000-lecia 15c, pok. nr 7. Harmonogram: poniedziałki, środy, czwartki i piątki  od godz. 7:00 – 11:00, wtorki  od 11.00 do 15.00.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wolbrom i Gminie Trzyciąż– prowadzony na podstawie porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, udzielającym porad jest adwokat. Punkt zlokalizowany jest:

 - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20  Harmonogram: poniedziałki  i piątki – od 8.00 do 12.00  oraz we wtorki i czwartki od godz. 11.00 do 15.00;

- w siedzibie Urzędu Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99 – środy od godz. 8:00 do godz. 12:00.

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gminie Klucze – prowadzony będzie  przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbą Radców

Prawnych w Katowicach.                   

Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1.

Harmonogram: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9:30 do 13:30.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bukowno – prowadzony będzie przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach.

Punkt zlokalizowany jest w budynku Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Bukownie,  ul. Kolejowa 3, pokój nr 21.

Harmonogram: poniedziałki i środy w godzinach od 14:00 do 18:00  (a w okresie wakacyjnym tj. od 27.06 – 31.08.2020  od godz. 12:00 do 16:00) oraz we wtorki, czwartki i piątki od godz. 8:00 do 12:00.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, nieodpłatna  pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie  osoby  fizycznej,  zwanej  dalej  „osobą  uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach  lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym,  sądowym  lub  sądowoadministracyjnym lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   sporządzenie  projektu  pisma  w sprawach,  o których  mowa  w pkt 1  i 2,  z wyłączeniem  pism  procesowych  w toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub sądowym  i pism   w toczącym  się  postępowaniu  sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)   sporządzenie  projektu  pisma  o zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  ustanowienie  pełnomocnika  z urzędu  w postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie   adwokata,   radcy   prawnego,   doradcy   podatkowego   lub  rzecznika   patentowego   w postępowaniu  sądowoadministracyjnym  oraz  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym  ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna  pomoc  prawna  nie  obejmuje  spraw  związanych z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  z wyjątkiem  przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  działania  dostosowane  do  indywidualnej  sytuacji  osoby  uprawnionej,  zmierzające  do  podniesienia  świadomości  tej  osoby  o przysługujących  jej  uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach  oraz  wsparcia  w samodzielnym  rozwiązywaniu  problemu,  w tym,   w razie  potrzeby,  sporządzenie  wspólnie  z osobą  uprawnioną  planu  działania  i pomoc  w jego  realizacji.  Nieodpłatne  poradnictwo    obywatelskie    obejmuje    w szczególności  porady  dla  osób  zadłużonych  i porady  z zakresu  spraw  mieszkaniowych  oraz  zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje  również  nieodpłatną  mediację.

 

Nieodpłatna  pomoc  prawna  i nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie  jest  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa  się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wzór tego oświadczenia  określa załącznik nr 1 do ustawy.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1)       poinformowanie     osoby     uprawnionej     o możliwościach  skorzystania  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz  korzyściach z tego wynikających;

2)      przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie  mediacji;

3)      przygotowanie     projektu     wniosku     o przeprowadzenie  postępowania  mediacyjnego w sprawie karnej;

4)      przeprowadzenie mediacji;

5)      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody  zawartej przed mediatorem.

 

Zgłoszenia na wizyty w zakresie nieodpłatnych porad prawnych (nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)  pod numerem telefonu:  +48 32 647-88-60  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA,

wg. art. 8a ust 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej

 

NAZWA JEDNOSTKI

ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES

TELEFON odpłatność połączeń

WWW

e-mail

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu

 

rodzinne

 

ul. Piłsudskiego 21

32-300 Olkusz

 

+48 (32) 641 32 92

 

pcprolkusz@wp.pl

2.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Olkuszu

 

psychologiczno - pedagogiczny

 

ul. Legionów Polskich 3,

32-300 Olkusz

 

+48 (32) 647 08 30

 

+48 (32) 644 13 55 (filia w Wolbromiu)

 

pppolkusz@op.pl

 

pppwolbrom@op.pl                      (filia w Wolbromiu)

3.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

Kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

www.liniawsparcia.pl

 

porady@liniawsparcia.pl

4.

Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Olkuszu

Pomoc społeczna

ul. Legionów Polskich 3,

32-300 Olkusz

+48 32 643 06 22

zpowolkusz@wp.pl

5.

Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu

Pomoc społeczna

ul. Jana Kantego 4,

32-300 Olkusz

+48 (32) 643 37 39

dpsolkusz@wp.pl

6.

Ośrodek Pomocy Społecznej w

Olkuszu

 

Pomoc społeczna

Aleja 1000- lecia 15 c

32-300 Olkusz

 

+48 (32) 641 32 12

 

opsolkusz@poczta.onet.pl

7.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Pomoc społeczna

 

ul. Skalska 20, 32-340 Wolbrom

 

+48 (32) 644-10-75

 

mopsw@neostrada.pl

 

8.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie

Pomoc społeczna

32-332 Bukowno                      ul. Wojska Polskiego 3

+ 48 32 642-12-30,

+48 32 642-11-41

mops_bukowno@poczta.onet.pl

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu

Pomoc społeczna

ul. Główna 46

32-329 Bolesław

+48 (32) 64-24-034,   +48 (32) 62-00-126

gops@gminaboleslaw.pl

10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzyciążu

Pomoc społeczna

32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99

+48 (12) 389-49-34

gops.trzyciaz@interia.pl

11

Ośrodek Pomocy Społecznej w

Kluczach

 

Pomoc społeczna

 

32-310 KLUCZE

ul. Zawierciańska 12

 

+48 (32) 642-84-67,

+48 (32) 642-94-01

 

ops@gmina-klucze.pl

 

12

Nowy Szpital w Olkuszu Poradnia Leczenia Uzależnień

 

Leczenie uzależnień

 

Olkusz ul. Żuradzka 21

 

tel. 41 240 13 75

 

-----------------------

 

13

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”

- wsparcie

- pomoc psychologiczna,

- informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

 

Bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info

 

biuro@niebieskalinia

 

14

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Interwencja kryzysowa

 

Al. 1000-lecia 2 c,                 32-300 Olkusz

 

+48 32 647 65 50

+48 32 647 65 30

 

wzk@sp.olkusz.pl

 

15

Centralne Zarządzanie Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00

(22)  785 700 177

e-mail: 

dyzurny@rcb.gov.p

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

16

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

 

Porady dla bezrobotnych

 

ul. Minkiewicza 2,

32-300 Olkusz

 

+48 32 641 34 02

+48 32 643 05 38

 

krol@praca.gov.pl

17

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Porady dla bezrobotnych

 

plac Na Stawach 1

30-107 Kraków

 

12 42 87 870

 

kancelaria@wup-krakow.pl

18

Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia

Pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524            

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

 

19

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

w Krakowie

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

pl. Szczepański 5                       31-011 Kraków

(12) 424 04 50

 

kancelaria@krakow.pip.gov.pl

20

Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Porady z zakresu prawa pracy.

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.

tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

 

801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie  .

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

21

Urząd Skarbowy w

Olkuszu

 

Porady w sprawach podatkowych

 

ul. Budowlanych 2

32-300 Olkusz

 

+48 32-645-02-20

 

us.olkusz@mf.gov.pl

22

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

www.kis.gov.pl

więcej:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

23

Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa.

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

 

https://rf.gov.pl/kontakt

 

biuro@rf.gov.pl

24

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ochrona praw konsumentów

Mickiewicza 2,

32-300 Olkusz

+48 (32) 647 87 76

rzecznik@sp.olkusz.pl

25

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Ochrona praw obywatelskich

Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

 

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Nieodpłatna pomoc prawna

    Nieodpłatna pomoc prawna

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-24
Data publikacji:2020-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2414