Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
6 marca 2020

Wybór ofert w  konkursie na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2020

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 06 marca 2020 r.

 

w sprawie:      wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i, oraz  ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z póź.zm).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać wyboru następujących ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

 

1) Stowarzyszenie „Biała Przemsza”                        7000,00 zł

2) Stowarzyszenie „VAJRA”                                               6500,00 zł

3) Stowarzyszenie „OTWARCI”                              5000,00 zł

4) Oddział PTTK Klucze                                          5000,00 zł      

5) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek”     1500,00 zł

                       

§ 2.

Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 25.000,00 zł.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;

3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-06
Data publikacji:2020-03-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:951