II Wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 sierpnia 2020

Gminy Klucze do publicznego wglądu w dniach 24 sierpnia - 22 września 2020 r.


Wersja elektroniczna planu:

http://wylozenie2.e-mpzp.pl/

 

Materiały i Rysunki do wyłożenia planu znajdują się w poniższym linku na biuletynie informacji publicznej.

https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,1806227,ii-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Klucze

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze z późn. zm.

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoktóre odbędzie się

w dniach od 24 sierpnia do 22 września 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko)
odbędzie się

17 września 2020 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl., w terminach j.w.

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze,

ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:

klucze@gmina-klucze.pl


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2020 roku

z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składaniauwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

 

Wójt Gminy Klucze

/-/ Norbert Bień

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Klucze

    Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-21
Data publikacji:2020-08-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2848