Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 grudnia 2020

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2021.

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.99.2020
Wójta Gminy Klucze
z dnia 18.12.2020 r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2021.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz §7 ust.2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 

  1. Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze - członek Komisji.

  2. Sylwia Wilk – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.

  3. Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

 

§2

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o postanowienia §7 ust. 3-9 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-18
Data publikacji:2020-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:378