Powołanie komisji konkursowej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 lutego 2021

Zarządzenie nr OR.0050.12.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 05.02.2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej. 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2021

Wójta Gminy Klucze

z dnia 05.02.2021 r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr OR.0050.06.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej w składzie:

  1. Jarosław Rak – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Przewodniczący Komisji;

  2. Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji;

  3. Sylwia Wilk – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji;

  4. Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

 

§ 2.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy Klucze

    Wójt Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-08
Data publikacji:2021-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:386