Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 marca 2021

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.26.2021

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 19 marzec 2021 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2i oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru następujących ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku:

 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „ Klucze ” -  20.000,00 zł

 

 2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę: 20.000,00 zł.

§ 2.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;
  2. W Biuletynie Informacji Publicznej;
  3. Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

    Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-19
Data publikacji:2021-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:501