Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 czerwca 2021

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.51.2021
Wójta Gminy Klucze
z dnia 02.06.2021 r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) w zw. z art. 15 ust 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2012 roku Nr OR.0050.14.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku

zarządzam, co następuje:

 

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.41.2021 z dnia 10 maj 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

 1. Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze - przewodniczący Komisji.

 2. Sylwia Wilk – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

 3. Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.

 4. Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

 5. Anna Konieczniak – reprezentant Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”, członek Komisji.

 6. Ryszard Kamionka – reprezentant Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ”, członek Komisji.

 

§ 2.

Komisja wykonuje swoje działania w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.14.2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Klucze.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

  Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-02
Data publikacji:2021-06-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:301