Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
9 czerwca 2021

w sprawie wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.54.2021

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 09 czerwca 2021 r.

 

w sprawie: wyboru ofert w konkursie na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i, oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź.zm).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Dokonać wyboru następujących ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

 

1) Stowarzyszenie „Biała Przemsza” 9000,00 zł

2) Stowarzyszenie „OTWARCI” 8580,00 zł

2) Stowarzyszenie „VAJRA” 5000,00 zł

5) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” 2420,00 zł

 

§ 2.

Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 25.000,00 zł.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

  2. W Biuletynie Informacji Publicznej;

  3. Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-09
Data publikacji:2021-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:299