Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 32/6428508).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gmina-klucze.pl

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Klucze przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Klucze;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Klucze przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Klucze

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-20
Data publikacji:2018-06-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:706