Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 grudnia 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gmina-klucze.pl, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 326428508.
  3. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę - przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.
  4. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
  5. Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np. sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ich nagrania, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku są trwale usunięte.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-19
Data publikacji:2018-12-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2968