Ilość wyświetleń: 165

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.


Odsłuchaj

Powrót

K O M U N I K A T

 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

I.             Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.

2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Krakowie II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.

Nazwa Gminy

Liczba mieszkańców

1

Gmina Biskupice

10782

2

Gmina Bolesław

7390

3

Gmina Charsznica

7120

4

Gmina Czernichów

14669

5

Gmina Gdów

18324

6

Gmina Gołcza

5981

7

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

7583

8

Gmina Iwanowice

9315

9

Gmina Jerzmanowice-Przeginia

10955

10

Gmina Klucze

14310

11

Gmina Kłaj

10787

12

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

16194

13

Gmina Koniusza

8915

14

Gmina Koszyce

5257

15

Gmina Kozłów

4492

16

Gmina Krzeszowice

30973

 

17

Gmina Książ Wielki

4957

18

Gmina Liszki

17479

19

Gmina Michałowice

11308

20

Gmina Miechów

18354

21

Gmina Mogilany

14695

22

Gmina Niepołomice

30273

23

Gmina Nowe Brzesko

5514

24

Gmina Olkusz

44471

25

Gmina Pałecznica

3504

26

Gmina Proszowice

15421

27

Gmina Racławice

2501

28

Gmina Radziemice

3263

29

Gmina Skała

10550

30

Gmina Skawina

42114

31

Gmina Słaboszów

3427

32

Gmina Słomniki

13169

33

Gmina Sułoszowa

5694

34

Gmina Świątniki Górne

10406

35

Gmina Trzyciąż

6970

36

Gmina Wieliczka

61292

37

Gmina Wielka Wieś

14659

38

Gmina Wolbrom

21465

39

Gmina Zabierzów

27180

40

Gmina Zielonki

24317

41

Miasto Bukowno

9225

 

II.          Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 399 oraz art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przysługuje:

1)   komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2)   koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3)   komitetowi wyborczemu organizacji,

4)   komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zgodnie z art. 402 § 1 oraz art. 403 § 3 i 5 Kodeksu wyborczego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie lub w gminie do 20 000 mieszkańców będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Krakowie II do dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. od wtorku do piątku od 8:00 do 15.30, w poniedziałki od 8.00 do 16.00, również w soboty 3 i 10 lutego 2024 r. od 8.00 do

12.00.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.),  w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15:30.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia  8 marca 2024 r.

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 lipca 

2024 r.), a dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu - do dnia 22 lipca

2024 r. (terminy wydłużone na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie

(adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: krakow.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie II

 

Rafał Marek Sobczuk