Ilość wyświetleń: 3425

Profilaktyka uzależnień


Odsłuchaj

Powrót

Zgodnie z art. 4 1ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
 
 
Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Podejmuje także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
 
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 
1. Jarosław Rak – przewodniczący Komisji
2. Jerzy Wilk – wiceprzewodniczący Komisji
3. Ilona Kamionka – sekretarz Komisji
4. Magdalena Dominiak - członek
5. Sebastian Kołodziej – członek
6. Dariusz Staszkiewicz - członek
 
 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach pracuje w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – uchwalany corocznie przez Radę Gminy Klucze.
 
UCHWAŁY w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na 2022 rok) oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (na 2022 rok) dla Gminy Klucze są dostępne na dole strony (załączniki do pobrania niżej).
 
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Urzędzie Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, pokój nr 7 – I (parter), tel. 32/642-85-08, 32/642-84-39 wew. 70.
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela porad, wsparcia i pomocy osobom zainteresowanym codziennie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze w godzinach pracy Urzędu tj.:
• poniedziałek od 8.00 do 16.00,
• wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.
 
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
4) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
5) prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
6) prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych alkoholu;
7) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Klucze;
8) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Klucze;
9) współdziałanie z instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
 
Procedura postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w związku z prowadzeniem czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
„ art.41 ust. 3
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
art. 25.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
art. 26.
1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone”.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy Klucze.
 
 
-------------------------------------------------------------------------

Punkt Interwencji Kryzysowej
dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych od Alkoholu
 (Punkt funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach, ulica Zawierciańska 12,
tel. 32/642-84-67, 32/642-94-01)
 
Cele:
- Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych spowodowanych alkoholizmem, przemocą.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.
- Rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, alkoholizm i inne uzależnienia.
 
Oferta pomocowa:

- Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne).
 
Dni i godziny działalności:
poniedziałek – godz. 13.30 – 15.30; czwartek – godz. 15.30 – 18.00
 
Dyżury specjalistów/specjalistyczne poradnictwo:

poniedziałek:
pracownicy socjalni
czwartek:
prawnik, psycholog, pracownik socjalny, pedagog specjalny;
 
Grupy wsparcia:

1. Grupa dla osób doznających przemocy – co drugi wtorek miesiąca
w godz. 15.45 – 18.00.
2. Grup dla osób uzależnionych od alkoholu – co drugi czwartek miesiąca
w godz. 15.30 – 17.30.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ OD NARKOMANII:

 
Szkoła Podstawowa w  Kluczach (pokój pedagoga):
każdy wtorek miesiąca w godz.15.00 – 17.00
tel. 32/642-93-05
 
 
ZAKRES PORADNICTWA:

- poradnictwo, wsparcie, konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz rodziców
z zakresu uzależnienia od narkotyków, leków;
- problematyka dopalaczy;
- prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących z narkotykami;
- prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od narkotyków, leków.
 
Porady są bezpłatne.
 Linki:
 
www.parpa.pl
 
www.pozorymyla.pl
 
www.portalprofilaktyki.pl
 
www.bezpromilowo.zielonki.pl
 
www.trzezwyumysl.pl
 
www.niebieskalinia.pl