Projekty UE i Inne


Odsłuchaj

Powrót

Termomodernizacja budynku świetlicy gminnej w Ryczówku

Przejdź do artykułu

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin

Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin

Przejdź do artykułu

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik", numer: RPMP.11.02.00-12-0805/17 Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Przejdź do artykułu

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach

"Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kluczach".

Przejdź do artykułu

Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach

Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr RPMP.11.02.00-12-0036/19 pn. „Dostosowanie budynku "Starej Gminy" do potrzeb społecznych wraz z modernizacją parku w Kluczach”, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach konkursu w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18.

Przejdź do artykułu

Środowiskowy Dom Samopomocy typ BD na terenie Gminy Klucze

Zakończono prace realizowane w ramach otrzymanych przez Gminę Klucze środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 350 709,78 zł na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – typ BD, na terenie Gminy Klucze.

, 2023-01-02

Przejdź do aktualności

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przejdź do artykułu

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kolbark w celu rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze

Przejdź do artykułu

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RYCZÓWEK I CIEŚLIN W GMINIE KLUCZE

Projekt „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RYCZÓWEK I CIEŚLIN W GMINIE KLUCZE”, dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch obiektów publicznych Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Gminą Klucze, Gminą Olkusz oraz Gminą Wolbrom realizuje projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Przejdź do artykułu

E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze

Projekt pn. „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Klucze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie: 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

Przejdź do artykułu

Pole Bitwy pod Krzywopłotami - etap II

Projekt dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"

Przejdź do artykułu

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE KLUCZE SZANSĄ NA POWRÓT DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ RODZICA

Przejdź do artykułu

Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - REKRUTACJA

Rekrutacja dla dzieci i młopdzieży do Centrum Doświadczania Świata mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. Ogłaszamy rekrutację dla dzieci i młodzieży do Centrum Doświadczania Świata mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Przejdź do artykułu

Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach

Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przejdź do artykułu

Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach

Projekt dofinansowany w ramach przyznania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przejdź do artykułu

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020., pn: „ Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym”, Oś 4 priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

Przejdź do artykułu

Budowa budynku świetlicy w Zalesiu Golczowskim

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Przejdź do artykułu

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA

Projekt „Kluczewska era komputera” realizowany przez Gminę Klucze sfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich.

Przejdź do artykułu

Pole Bitwy pod Krzywopłotami

Gmina Klucze upamiętni miejsce bitwy, stoczonej pod Krzywopłotami i Bydlinem w 1914 roku. Teren, na którym toczyły się walki – wzgórze św. Krzyża z ruinami zamku – jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W ramach przedsięwzięcia Gminy Klucze zostanie on odpowiednio zagospodarowany.

Przejdź do artykułu

Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych

Projekt nr RPMP.04.04.02-12-0272/17 pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17

Przejdź do artykułu

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 dla Gminy Klucze

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna kwota projektu (kwota dotacji i wkład własny Dotacjobiorcy) wynosi 25 000 zł, w tym dotacja w wysokości do 19 703,00 zł.

Przejdź do artykułu

Zagospodarowanie parku w Kluczach

Projekt: „ZAGOSPODAROWANIE PARKU W KLUCZACH” jest realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Przejdź do artykułu

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Przejdź do artykułu

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych

Gmina Klucze realizuje projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Klucze poprzez termomodernizację, wymianę oświetlenia i montaż paneli PV”, o numerze RPMP.04.03.02-12-0234/16 dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach poddziałania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Projekt obejmuje modernizację energetyczną budynków oświatowych w Bydlinie, Jaroszowcu i Rodakach.

Przejdź do artykułu

Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

Gmina Klucze zakupiła pierwszy w historii gminy fabrycznie nowy, pożarniczy samochód specjalny do celów ratowniczo-gaśniczych. Na zakup pojazdu Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”.

Przejdź do artykułu

Ochrona cennego przyrodniczo obszaru Pustyni Błędowskiej oraz jego promocja

Cel projektu: Zwiększanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 2330 – wydm śródlądowych z murawami napiaskowymi oraz priorytetowego siedliska *6120 – ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych (Koelerion glaucae) oraz budowa zielonej infrastruktury.

Przejdź do artykułu

Zestawienie dofinansowania pozyskanego przez Gminę Klucze na projekty w latach 2015-2016

Przejdź do artykułu

Wykaz projektów - realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych w perspektywie 2007-2013

Przejdź do artykułu

Środowiskowy Dom Samopomocy typ BD na terenie Gminy Klucze

Gmina Klucze otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 350 710,00 zł na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – typ BD, na terenie Gminy Klucze, pod adresem: Osada 15, 32-310 Klucze.

, 2022-09-01

Przejdź do aktualności