NGO-Zarządzenia/Informacje


Odsłuchaj

Powrót

Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2023.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków na 2023 r. dot. zadań z zakresu rozwoju sportu

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2023.

Przejdź do artykułu

LGD - Strategia Rozwoju Lokalnego - Ankieta II

Prośba o wypełnienie ankiety, dot. obszarów tematycznych, które uważacie Państwo za ważne w kontekście powstającej strategii, a także o pierwsze refleksie dotyczące działań i projektów, które powinny się znaleźć w nowej strategii.

Przejdź do artykułu

LGD - Strategia Rozwoju Lokalnego - Ankieta I

W związku z nowym okresem programowania w Unii Europejskiej przystąpiliśmy do budowania nowej strategii naszej Lokalne Grupy Działania Nad Białą Przemszą. Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Przejdź do artykułu

INFORMACJA - dot. zadania publicznego pn. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Legion” Bydlin.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Przejdź do artykułu

WYNIKI NABORU NA PARTNERA DO WSPÓŁREALIZACJI PROJEKTU

Gmina Klucze ogłasza wyniki naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓŁREALIZACJI PROJEKTU

Otwarty nabór partnerów spoza finansów publicznych do wspólnej realizacji i przygotowania projektu w ramach naboru Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, Typ projektu: B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.101.2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 30.12.2022 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2023.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Hardzi” Jaroszowiec.

Przejdź do artykułu

Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze z dnia 13 kwiecień 2022 r. w sprawie wyboru ofert w konkursie na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 11.04.2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.30.2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE - konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przejdź do artykułu

WYNIKI KONKURSU

Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze przyznano wsparcie finansowe na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2022.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2022.

Przejdź do artykułu

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2022.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

w sprawie wyboru ofert w konkursie na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przejdź do artykułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25.11.2019 r. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku.

Przejdź do artykułu

Konkurs - wsparcie zadań w kulturze, edycja 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Przejdź do artykułu

Wybór ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie wyboru ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przejdź do artykułu

Regulamin komisji konkursowej

Zarządzenie nr OR.0050.13.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 5. 02. 2021 r. w sprawie: ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie nr OR.0050.12.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 05.02.2021 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przejdź do artykułu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2021.

Przejdź do artykułu

Informacja Wójta Gminy Klucze

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie olimpijskiej – Zapasy”.

Przejdź do artykułu

Nabór wniosków na wsparcie finansowe na zadania sportowe

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2021. Nabór trwa do 30 listopada.

Przejdź do artykułu

Konsultacje w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze

Zarządzanie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 05 października 2020 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Klub Kreatywnych Dzieciaków – zajęcia pozalekcyjne w świetlicy w Zalesiu Golczowskim”.

Przejdź do artykułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Wybór ofert w konkursie na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2020 roku.

Przejdź do artykułu

Uwaga organizacje! Otwarte konkursy ofert urzędu marszałkowskiego!

Działasz w organizacji pozarządowej i planujesz wystartować w jednym z otwartych konkursów ofert urzędu marszałkowskiego? Sprawdź i dowiedz się kiedy możesz złożyć wniosek.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze NR OR.0050.04.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 07 stycznia 2020 r.

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.94.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 16.12.2019 r. w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2020.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2020.

Przejdź do artykułu

Wieloletni Program Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020-2024.

Przejdź do artykułu

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

Przejdź do artykułu

Informacja o naborze wniosków

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2020.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Przeprowadzenie konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Powołanie przedstawiciela Wójta Gminy Klucze do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze oraz ustalenia składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.32.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 22.03.2019r.

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.22.2019 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 01 marca 2019 r.

w sprawie: wyboru ofert w konkursie na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.21.2019 Wójta Gminy Klucze z dnia 27.02.2019 r.

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.2.2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Przejdź do artykułu

Powołanie członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach II kadencji

Zarządzenie w sprawie: powołania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach II kadencji

Przejdź do artykułu

Konkurs ofert na zadania publiczne - sport

Wójt Gminy Klucze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przejdź do artykułu

Wybór ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ustalenia regulaminu komisji konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Program współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze

Zarządzenie w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2019.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2019.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2019.

Przejdź do artykułu

Nabór wniosków na dofinansowanie na zadania sportowe w 2019 roku

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2019.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie: wyboru ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

Przejdź do artykułu

Konsultacje projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

Przejdź do artykułu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 14 września 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Udział w organizowanych rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju’’.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 11 września 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,, Chłód niestraszny sportowcom’’.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,, Organizowanie rajdów pieszych’’.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,, Organizacja wydarzeń kulturalno-turystycznych w Gminie Klucze’’.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku.

Przejdź do artykułu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28.11.2016 r.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Wybór ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

ZARZĄDZENIA Wójta Gminy Klucze w sprawach: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz ustalenia regulaminu komisji konkursowej.

Przejdź do artykułu

Konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Przejdź do artykułu

Zarządzenie nr OR.0050.90.2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 13.12.2017 r.

W sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2018.

Przejdź do artykułu

Uchwała Rady Gminy Klucze w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi

W dniu 30 listopada 2017 r. Rada Gminy Klucze podjęła uchwałę nr L/308/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi.

Przejdź do artykułu

Nabór wniosków na dofinansowanie na zadania sportowe w 2018 roku

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2018.

Przejdź do artykułu

Konsultacje w prawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

Przejdź do artykułu

Wybór ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury.

Przejdź do artykułu

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przejdź do artykułu

Wybrano oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Regulamin Komisji Konkursowej

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej (konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego)

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.25.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Przejdź do artykułu

Wyniki konkursu

Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – styczeń 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W czasie spotkania poruszane były tematy związane z organizacją Gminnego Forum Organizacji Pozarządowych oraz aktualnych konkursów na realizację zadań "Konkurs edukacja ekologiczna" WFOŚiGW w Krakowie oraz Mecenat Małopolski 2017.

Przejdź do artykułu

KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA - KONKURS!

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przejdź do artykułu

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – 16 listopada 2016 r.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiedzenie dotyczyło konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalania Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Przejdź do artykułu

Nabór wniosków na dofinansowanie w sporcie

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2017.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

Przejdź do artykułu

Wybrano oferty w konkursie uzupełniającym na realizację zadań publicznych w sporcie

Powołana przez wójta komisja konkursowa dokonała wyboru ofert w uzupełniającym konkursie na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przejdź do artykułu

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury

Przejdź do artykułu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE!

Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Przejdź do artykułu

Nowy wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Od 3 września 2016 roku zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z wykonania zadania.

Przejdź do artykułu

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie IX!

Zachęcamy do złożenia wniosku o dofinansowanie Waszych inicjatyw w konkursie Działaj Lokalnie IX 2016! Można ubiegać się nawet o 6 tysięcy złotych!

Przejdź do artykułu

Wydarzenia sportowe w 2016 roku

Publikujemy wykaz planowanych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe z Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Rozstrzygnięcie konkursu

Wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania kultury.

Przejdź do artykułu

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W załączniku przedstawiamy "Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 rok."

Przejdź do artykułu

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert

6 kwietnia 2016 Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku - ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o konkursie

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przejdź do artykułu

Wybrano oferty na realizację zadań publicznych w sporcie

Powołana przez wójta komisja konkursowa dokonała wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Przejdź do artykułu

Programy współpracy NGO z JST

Zapraszamy do zapoznania się z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Przejdź do artykułu