Ilość wyświetleń: 215

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGII ROZWOJU GMINY KLUCZE

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w terminie od 3 kwietnia do 8 maja 2023 r.


Konsultacje te mają charakter ogólnogminny i są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Klucze, a także sąsiednich gmin, ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, właściwego dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Klucze https://www.gmina-klucze.pl oraz w siedzibie Urzędu, ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  • pisemnej – poprzez zgłoszenie uwag i opinii do projektu Strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag (patrz załączniki) dostępnego również na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl oraz w siedzibie Urzędu na Dzienniku Podawczym, ul. Partyzantów 1:

Wypełniony i podpisany formularz uwag/propozycji można składać w terminie do dnia:

8 maja 2023 roku (włącznie).

a) osobiście poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1,

b) pocztą na adres Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1; 32-310 Klucze (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) ePUAP: /8d866vuspf/Skrytka

  • elektronicznej – e-mail: klucze@gmina-klucze.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza konsultacji) wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje – Strategia Rozwoju” poprzez wypełnienie formularza konsultacji udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze: https://bip.malopolska.pl/ugklucze oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl.
  • dyżuru konsultacyjnego poprzez możliwość składania uwag pisemnie w terminach spotkań w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1 32 -310 Klucze, pok. 114:

            a) w dniu 5 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00 do 15.00,

            b) w dniu 24 kwietnia 2023 r. w godz. 14.00 do 16.00

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych opinii, uwag. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag.

Zarządzenie, projekt Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032 oraz formularz uwag dostępne są w załącznikach.