Ilość wyświetleń: 340

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. Strategii Rozwoju Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Zgodnie z Zarządzeniem nr OZK.0050.26.2023 Wójta Gminy Klucze z dnia 31.03.2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032, przedmiotowe konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 3 kwietnia do 8 maja 2023 r.


Konsultacje miały zasięg ogólnogminny, udział w nich mogli wziąć wszyscy zainteresowani, w szczególności mieszkańcy Gminy Klucze. Ponadto projekt dokumentu podlegał konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje prowadzone były w celu poznania opinii, złożenia uwag bądź propozycji w zakresie projektu Strategii.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach i trybach:

1. pisemnej – poprzez zgłoszenie uwag i opinii do projektu Strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który był dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl oraz w siedzibie Urzędu na Dzienniku Podawczym, ul. Partyzantów 1:

Wypełniony i podpisany formularz uwag/propozycji można było składać w terminie do dnia:

8 maja 2023 roku (włącznie).

a) osobiście poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1,

b) pocztą na adres Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1; 32-310 Klucze (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) ePUAP: /8d866vuspf/Skrytka

2. elektronicznej – e-mail: klucze@gmina-klucze.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza konsultacji) wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje – Strategia Rozwoju” poprzez wypełnienie formularza konsultacji udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze: https://bip.malopolska.pl/ugklucze oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl.

3. dyżuru konsultacyjnego poprzez możliwość składania uwag pisemnie w terminach spotkań w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1 32 -310 Klucze, pok. 114:

a) w dniu 5 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00 do 15.00,

b) w dniu 24 kwietnia 2023 r. w godz. 14.00 do 16.00

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032, zawierające zestawienie złożonych uwag i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu z uzasadnieniem, dostępne jest w załączniku.