Ilość wyświetleń: 3224

Patronat Honorowy Wójta


Odsłuchaj

Powrót
 1. O patronat honorowy Wójta Gminy Klucze może ubiegać się organizator wydarzenia organizowanego na terenie Gminy Klucze, posiadającego szczególną rangę kulturalną, społeczną, a także przyczyniającego się do promocji Gminy Klucze.
 2. Wniosek o patronat honorowy Wójta Gminy Klucze (wg wzoru), należy przesłać do Wójta Gminy Klucze na adres: Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub dostarczyć na Dziennik Podawczy (adres j.w.).
 3. Do wniosku należy dołączyć program wydarzenia.
 4. Wzór wniosku o patronat honorowy można pobrać ze strony internetowej Gminy Klucze (www.gmina-klucze.pl – zakładka Patronat Honorowy Wójta) lub otrzymać w Urzędzie Gminy Klucze.
 5. Prośbę o patronat należy przesłać na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Wnioskodawca/Organizator wydarzenia otrzyma pisemną odpowiedź w terminie 14 dni od daty otrzymania Wniosku. Informacja o przyznaniu Patronatu Honorowego Wójta Gminy Klucze jest zamieszczana na stronie internetowej Gminy Klucze.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.
 7. Otrzymanie patronatu honorowego Wójta Gminy Klucze zobowiązuje organizatora do:
   
  a) zamieszczenia informacji o patronacie honorowym Wójta Gminy Klucze oraz zamieszczenie herbu Gminy Klucze w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących wydarzenia objętego patronatem Wójta Gminy; herb Gminy Klucze jest do pobrania na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl – zakładka Patronat Honorowy Wójta;
  b) dołączenia linku www.gmina-klucze.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora;
  c) opcjonalnie - przekazania do Urzędu Gminy Klucze informacji i zdjęć dotyczących wydarzenia objętego patronatem Wójta Gminy, celem publikacji na stronie internetowej Gminy Klucze i w Biuletynie Samorządowym „Echo Klucz”.
  Niewywiązanie się ze zobowiązania, o których mowa w pkt. 7 może stanowić podstawę do odmowy przyznania organizatorowi Patronatu w przyszłości.