Ilość wyświetleń: 336

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050. 86. 2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 24.09.2018 r.


Odsłuchaj

Powrót

19 grudnia 2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Klucze.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050. 86. 2018

Wójta Gminy Klucze

z dnia 24.09.2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Klucze.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 9a, art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L 2016.119.1) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Klucze, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Informatykowi Urzędu Gminy Klucze.

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr OR.0050. 86. 2018

Wójta Gminy Klucze

z dnia 24.09.2018 r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY KLUCZE

§ 1

Regulamin dotyczy funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Klucze, rejestrującego obraz, którym objęty jest teren Urzędu Gminy Klucze z siedzibą w Kluczach przy ul. Partyzantów 1 wraz z jego otoczeniem.

Elementy systemu monitoringu wizyjnego wraz z ich umiejscowieniem określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz budynku podawana jest poprzez rozmieszczenie tabliczek informacyjnych.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Klucze. Siedzibą Administratora jest Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Klucze możliwy jest pod adresem ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub adresem email: iod@gmina-klucze.pl, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 326428508.

Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochrony mienia należącego do Urzędu.

Monitoring wizyjny stanowi własność Urzędu Gminy Klucze.

§ 2

Niniejszy regulamin opracowano zgodnie z zasadami zawartymi w następujących aktach prawnych:

- rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE L 2016.119.1),

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

- ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

- ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

- ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.).

§ 3

Stosowany w Urzędzie Gminy Klucze system monitoringu ma na celu:

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia możliwych zagrożeń dla pracowników, radnych, klientów urzędu a także poprawa bezpieczeństwa mieszańców Gminy Klucze, a więc osób przebywających na terenie objętych monitoringiem;

- zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie urzędu oraz rejestracja zdarzeń sprzyjająca identyfikacji sprawców dopuszczających się nielegalnych czynów.

§ 4

System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery, urządzenia rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku fizycznym, stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych.

Monitoring funkcjonuje całodobowo. Materiał archiwalny przechowywany jest w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych przez okres 14 dni na dysku twardym od zdarzenia i następnie kasowany.

Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega obraz z kamer monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

§ 5

Dostęp do systemu monitoringu w zakresie zapisanych na nośnikach danych posiadają:

Wójt Gminy Klucze – w każdym czasie i w każdym zakresie,

Sekretarz Gminy Klucze – w każdym czasie i w każdym zakresie,

Informatyk Urzędu - w każdym czasie i w każdym zakresie,

Inne osoby - na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Wójta Gminy Klucze wraz z uzasadnieniem przyczyny udostępnienia zapisu z monitoringu, zakresu udostępnienia oraz po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Klucze lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Gminy, określającego podstawę udostępnienia oraz okres zapisu monitoringowego.

Udostępnienie zapisu systemu monitoringu innym osobom, o których mowa ust. 1 pkt. d, nie obejmuje możliwości kopiowania i zapisu udostępnionych zapisów monitoringowych.

Dostęp do zgromadzonych danych, zapisanych w systemie monitoringu mają także przedstawiciele organów ścigania w ramach prowadzonego postępowania na podstawie odrębnych przepisów.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu ponosi Informatyk Urzędu Gminy Klucze, który ma dostęp do:

- bezpośredniego podglądu kamer,

- urządzeń rejestrujących i przechowując zarejestrowany obraz,

- zapisów z kamer.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostęp do monitoringu jest zabezpieczony hasłami bezpieczeństwa, rejestratory przechowywane są w serwerowni zamykanej na klucz i zabezpieczonej zamkiem magnetycznym.

§ 6

Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zakres informacji przetwarzanych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym to: imię i nazwisko, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem, sposób zachowania osób zarejestrowanych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego.

§ 7

Dane zarejestrowane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dane można udostępniać odpowiednim instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności (np. Sąd, prokuratura, Policja) na podstawie pisemnego wniosku oraz pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Klucze, określającego podstawę udostępnienia oraz okres zapisu monitoringowego.

Każde udostępnienie danych odnotowuje się w rejestrze. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Klucze stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8

Obowiązek informacyjny wobec osób, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest spełniony poprzez:

- rozmieszczenie tablic informacyjnych o zainstalowanym monitoringu;

- zamieszczenie na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl następującej klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gmina-klucze.pl, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 326428508.

Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę - przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np. sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 14 dni od dnia ich nagrania, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku są trwale usunięte.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl.

§ 9

Wszelkie dostrzeżone niesprawności lub nieprawidłowości w działaniu systemu monitoringu każdy z pracowników Urzędu Gminy Klucze ma obowiązek zgłosić niezwłocznie Sekretarzowi Gminy Klucze.