Ilość wyświetleń: 498

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2018 r.


Odsłuchaj

Powrót

19 grudnia 2018

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kluczach

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.64.2018

Wójta Gminy Klucze

z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kluczach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1,

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Kluczach politykę ochrony danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się osoby przetwarzające dane osobowe w Urzędzie Gminy w Kluczach, bez względu na to kto jest Administratorem danych osobowych w UG, do zapoznania się z Polityką i do bezwzględnego stosowania jej zapisów.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr OR.0050.89.2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.