Ilość wyświetleń: 327

ZARZĄDZENIE WÓJTA w sprawie powołania Komisji do wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót
klucze herb

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2017 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji w drodze otwartego naboru.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2017

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie powołania Komisji do wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji w drodze otwartego naboru.

Na podstawie art. 7. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu  Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

    Powołuję Komisję do wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji w drodze otwartego naboru, w składzie:

1)      Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze – Przewodniczący Komisji,

2)      Jacek Sierka – Kierownik Referatu Organizacyjnego  – członek Komisji,

3)      Magdalena Moroń – pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Promocji – członek Komisji.

                                                                   § 2

    Do zadań Komisji należy:

1)      przeprowadzenie otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z art. 6. i 7. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r.

2)      wyłonienie członków Komitetu Rewitalizacji.

2.    Z prac Komisji sporządza się protokół, który przedstawia się Wójtowi Gminy Klucze.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.