Ilość wyświetleń: 260

Zarządzenie Wójta Gmina Klucze w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji


Odsłuchaj

Powrót

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.31.2018

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 15 marca 2018 r.

 

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 stawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

    Powołuję Komitet Rewitalizacji w składzie:

1)   Zdzisław Majcherkiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowych;

2)   Janusz Piasecki - przedstawiciel Rady Gminy Klucze;

3)   Aleksander Kałwa – przedstawiciel przedsiębiorców;

4)   Zofia Latos - przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Klucze;

5)   Agnieszka Ścigaj - przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Zalesie Golczowskie;

6)   Marceli Stachurka - przedstawiciel mieszkańców podobszaru rewitalizacji Jaroszowiec;

7)   Dorota Jagła - przedstawiciel Urzędu Gminy Klucze.

 

                                                                                                                                                                                             § 2.

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji, stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 

§ 3.

    Kieruję Jacka Sierkę, Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Kluczach, do obsługi Komitetu Rewitalizacji.
    Zadania osoby odpowiedzialnej za obsługę Komitetu Rewitalizacji określa Regulamin, o którym mowa w § 2.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy w Kluczach.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.