Ilość wyświetleń: 246

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania administracyjnego


Odsłuchaj

Powrót

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508. e-mail: iod@gmina-klucze.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także innych aktów prawnych regulujących ww. kwestie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu/celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych niemożliwa jest realizacja ww. celów. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa są podawane dobrowolnie.

7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.