Ilość wyświetleń: 371

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z realizacją zadań własnych oraz zleconych, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatel


Odsłuchaj

Powrót

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@gmina-klucze.pl, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 326428508.

3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań własnych oraz zleconych, określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w szczególności:

 w celu przyznania świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

 w celu zapewniania bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej obywatelowi Ukrainy;

 w celu zorganizowania dzieciom i uczniom bezpłatnego transportu do miejsca, w którym zapewnia się im kształcenie, wychowanie i opiekę;

  • w celu zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
  •  w celu zapewnienia nauczania w oddziale przygotowawczym

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny określony w przepisach prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu/celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadkach gdy przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, odmowa podania danych będzie skutkować brakiem rozpatrzenia sprawy. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.