Ilość wyświetleń: 257

Klauzula RODO


Odsłuchaj

Powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508; wojt@gmina-klucze.pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. +48 326428508; iod@gmina-klucze.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zadań przez Urząd Gminy Klucze w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Gminy Klucze przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Klucze przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Klucze.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania tych danych niemożliwe jest zrealizowanie danego zadania.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

12. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.