Ilość wyświetleń: 481

ZARZĄDZENIE w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2023

Wójta Gminy Klucze

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy

Klucze

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 24 ust.

1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Gminy w Kluczach politykę ochrony danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się osoby przetwarzające dane osobowe w Urzędzie Gminy w Kluczach, bez względu na to kto jest Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy Klucze, do zapoznania się z Polityką i do bezwzględnego stosowania jej postanowień.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr OR.0050.5.2022 Wójta Gminy Klucze z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Klucze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Klucze, samodzielnym stanowiskom pracy.