Rewitalizacja


Odsłuchaj

Powrót

Gminny Program Rewitalizacji po aktualizacji

Rada Gminy Klucze Uchwałą nr LX/384/2018 z dnia 10.07.2018 r. przyjęła aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 - 2026. Treść zaktualizowanego dokumentu dostępna jest w plikach do pobrania na dole strony, natomiast treść w/w Uchwały Rady Gminy Klucze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod następującym linkiem:

Przejdź do artykułu

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

Przejdź do artykułu

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Wójt Gminy Klucze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 – 2026

Przejdź do artykułu

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 - 2026

W dniu 17.05.2018 r. Rada Gminy Klucze podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 - 2026.

Przejdź do artykułu

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Wójt Gminy Klucze dokonał oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016 – 2026, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. Ocena sporządzona przez wójta w dniu 15.05.2018 r. uzyskała pozytywną opinię Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

Zarządzenie Wójta Gmina Klucze w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Wójta Gmina Klucze w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Przejdź do artykułu

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

W okresie 5 stycznia – 28 luty 2018 r. przeprowadzono otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na członków Komitetu Rewitalizacji.

Wójt Gminy Klucze ogłasza nabór uzupełniający członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

W dniach 6-20 września b.r. przeprowadzono otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na członków Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

W dniach 7-28 sierpnia b.r. przeprowadzono otwarty nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W trakcie naboru wpłynęła tylko jedna deklaracja przedstawiciela organizacji pozarządowych.

Przejdź do artykułu

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Klucze ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

ZARZĄDZENIE WÓJTA w sprawie powołania Komisji do wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.63.2017 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji w drodze otwartego naboru.

Przejdź do artykułu

Skład i zasady działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR XLIV/269/2017 RADY GMINY KLUCZE z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. TREŚĆ UCHWAŁY - W ZAŁĄCZNIKU.

Przejdź do artykułu

Raport z konsultacji społecznych

W załączeniu publikujemy Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Dworku Dielta w Kluczach. Pomysły zebrane podczas konsultacji posłużyły do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie pn.: Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Przejdź do artykułu

Konsultacje w sprawie działania Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Klucze informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Przejdź do artykułu

Gminny Program Rewitalizacji

Treść programu znajduje się w załączniku na dole strony.

Przejdź do artykułu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

Obwieszczenie Wójta Gminy Klucze o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2026 dla Gminy Klucze.

Przejdź do artykułu

Zakończenie konsultacji - Rewitalizacja

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KLUCZE.

Przejdź do artykułu

Ogłoszenie o naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Szanowni Mieszkańcy, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy oraz inne grupy nieformalne w gminie Klucze. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Klucze na lata 2016 2026 Wójt Gminy Klucze zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przejdź do artykułu

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Przejdź do artykułu

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZE O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY KLUCZE.

Dn. 22 września 2016 roku Wójt Gminy Klucze, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy (www.gmina-klucze.pl), informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Klucze. Konsultacje zaplanowano na okres 23 września 2016 r. - 24 października 2016 roku.

Przejdź do artykułu

Konsultacje społeczne - wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Klucze zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Klucze

Przejdź do artykułu