Data publikacji: 2023-11-02

Ilość wyświetleń: 819

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kwaśniowie Górnym


Odsłuchaj

Powrót

Wójt Gminy Klucze

ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym

1. Podstawa prawna:

- art.38 ust.1.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz.1899 t.j. ze zm.)

- rozporządzenie Rady ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2021 r. poz.2213)

- uchwała Rady Gminy Klucze XLVIII/297/2021 z dnia 26.07.2021

- zarządzenie Wójta OR.0050.49.2023 z dnia 15.06.2023 r. – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2. Organ ogłaszający przetarg: Wójt Gminy Klucze

3. Rodzaj przetargu: II publiczny ustny ,nieograniczony na zbycie nieruchomości w Kwaśniowie Górnym.

4. Przedmiotem przetargu są niezabudowane nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej KR1O/00079403/3 nr dz.:

 -1874/1 o pow.0,2010 ha ,cena wywoławcza 93.900,00 zł +23% VAT

-1874/2 o pow.0,2010 ha ,cena wywoławcza 76.850,00 zł +23%VAT

-1874/3 o pow.0,2003 ha ,cena wywoławcza 71.430,00 zł +23%VAT

-1874/4 o pow.0,2001 ha, cena wywoławcza 71.360,00 zł +23%VAT

-1874/5 o pow.0,2000 ha, cena wywoławcza 71.330,00 zł +23%VAT

-1874/6 o pow.0,2022 ha, cena wywoławcza 83.280,00 zł +23%VAT

-1874/8 o pow.0,2010 ha, cena wywoławcza 88.320,00 zł +23%VAT

-1874/9 o pow.0,2000 ha, cena wywoławcza 71.430,00 zł +23%VAT

-1874/10 o pow.0,2007 ha, cena wywoławcza 77.120,00 zł +23%VAT

5.Nieruchomości wolne są od zobowiązań. Nieruchomości wolne są od obciążeń.

 6.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

- zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/305/2017 RADY GMINY KLUCZE z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze dla wyznaczonego terenu zabudowy letniskowej niskiej intensywności (ML2) w sołectwie Kwaśniów Górny

1. Wyznacza się teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności, oznaczony symbolem 1ML2. 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania: 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej; 2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym place zabaw, b) garaże i budynki gospodarcze, c) zieleń urządzona, d) obiekty małej architektury, e) komunikacja wewnętrzna, f) parkingi, miejsca postojowe, g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 20 %, b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 70%, c) wskaźnik intensywności zabudowy: – minimalny 0,01, – maksymalny 0,2; d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi 1KDD; e) obowiązuje zachowanie odległości budynków od kompleksów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 4) Zasady kształtowania zabudowy: a) maksymalna wysokość zabudowy: 7 m, b) rzut budynku nie może przekraczać powierzchni 70 m2 , c) forma dachu: – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 35° do 45°, – dla zabudowy gospodarczej i garaży nie ustala się formy dachu, – dachy kryte dachówką, blachą lub materiałami bitumicznymi, – dopuszcza się doświetlanie poddaszy oknami połaciowymi lub lukarnami; d) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw; 5) Zasady zagospodarowania terenu: a) w ramach powierzchni biologicznie czynnej należy pozostawić zadrzewienia na min. 45 % powierzchni terenu, b) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić wymogi przepisów odrębnych wynikających z położenia terenu w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, c) należy zapewnić wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, d) należy zapewnić dojazdy spełniające wymagania jak dla dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi, e) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych, f) w terenach przyległych do pasów drogowych ogrodzenia należy lokalizować w liniach rozgraniczających lub w obrębie terenu 1ML2.(…)

Link do rysunku i tekstu planu zagospodarowania przestrzennego https://sip.gison.pl/klucze?zoom=16.6&lat=50.39059397435303&lng=19.609338580320827&l=31774,38380,190909,190910,190911&b=20789

7. Data i miejsce przeprowadzenia II przetargu: 08.12.2023 o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.

8. Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości dla jednej nieruchomości 6.000,00zł. (słownie: sześć tysięcy zł) w terminie do dnia 05.12.2023 włącznie.

 Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy Klucze w Banku Pekao S.A. nr: 48 1240 4748 1111 0000 4868 2084 z podaniem tytułu wpłaty : „Przetarg – nieruchomość w Kwaśniowie Górnym ”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Niewykorzystane w trakcie kolejnych licytacji wadium może być przenoszone na następną nieruchomość.

10. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

11. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

a) dowodu wniesienia wadium.

b) osoby fizyczne – dowodu tożsamości,

c) osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski,

d) pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego),

e) małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemne oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

f) przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT (23%) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

13. O miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umów notarialnych oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

14. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Klucze.

15. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki i Rozwoju w godz. 8.00 – 15.00, pok. 307 , tel. 32 6428 508 wew. 56.

Klucze dnia 31.10.2023 r.

Link do rysunku i tekstu planu zagospodarowania przestrzennego https://sip.gison.pl/klucze?zoom=16.6&lat=50.39059397435303&lng=19.609338580320827&l=31774,38380,190909,190910,190911&b=20789