Data publikacji: 2024-06-17

Ilość wyświetleń: 218

Ogłoszenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

1. W związku z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II, Wójt Gminy Klucze ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie gminy Klucze, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zwany dalej „naborem".
2. Nabór dotyczy udzielania dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).
3. Dotacja, o której mowa w pkt. 1, może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
5. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
6. Zasady i tryb udzielania dotacji w przedmiotowym zakresie wraz ze wzorem wniosku o przyznanie dotacji określony jest w Uchwale Nr III/14/2024 Rady Gminy Klucze z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Klucze Nr LXXXVIII/524/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
7. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2024 roku, osobiście w Urzędzie Gminy Klucze, 32 -310 Klucze (Dziennik Podawczy) w godzinach urzędowania lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) .
8. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Klucze.
9. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 12 lipca 2024 r. Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania zostanie umieszczona stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl
10. Złożenie wniosku nie stanowi gwarancji uzyskania dotacji.
11. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Klucze w formie uchwały, na warunkach określonych we wstępnej promesie udzielonej Gminie Klucze przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Załączniki: