Data publikacji: 2022-08-01

Ilość wyświetleń: 562

Przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 r.


Odsłuchaj

Powrót
Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032

Strategia Rozwoju Gminy jest niezbędnym dokumentem określającym kierunki rozwoju, jak również nadającym kształt przyszłej wizji Gminy Klucze. Strategia, oparta na spójności różnych polityk, pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie środków oraz wdrażanie funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno - gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym. Celem ustawy, z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378),  jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Znowelizowaniu ponadto poddana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z którym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”.

Do końca roku 2022 obowiązuje Strategia Rozwoju Gminy Klucze na lata 2014-2022, jednak obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych.

W związku z powyższym w dniu 20 lipca 2022 r. Rada Gminy Klucze podjęła Uchwałę nr w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji:

https://bip.malopolska.pl/ugklucze,a,2144834,uchwala-nr-lxvi4182022-rady-gminy-klucze-z-dnia-20-lipca-2022-r-w-sprawie-przystapienia-do-opracowan.html

Informacje o kolejnych etapach opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Klucze oraz terminach konsultacji społecznych będą podawane w osobnych artykułach.

Galeria zdjęć


Strategia Rozowju Gminy Klucze
Strategia Rozowju Gminy Klucze - logo gminy