Data publikacji: 2023-03-15

Ilość wyświetleń: 351

POWIATOWY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZY „RÓWNOŚĆ – WOLNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ”


Odsłuchaj

Powrót

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach realizuje zadanie pn. „Równość – Wolność – Niepodległość”. Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń o charakterze historyczno – kulturowo – artystycznym oraz edukacyjnym, mających na celu włączenie mieszkańców gminy Klucze i innych gmin powiatu olkuskiego w obchody 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.


W ramach zadania odbywa się m.in. konkurs literacko–plastyczny: konkurs literacki adresowany jest do uczniów szkół średnich powiatu olkuskiego, a do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Klucze i uczestników pozaszkolnych zajęć plastycznych z ośrodków kultury powiatu olkuskiego. Konkurs plastyczny odbędzie się w formie stacjonarnej.REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„RÓWNOŚĆ – WOLNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ”

pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

   

                   KONKURS LITERACKI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem konkursu literackiego pod nazwą „Równość - Wolność - Niepodległość” jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. 32 6471460.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzeganiu.
 • Regulamin dostępny jest na profilu GOK https://www.facebook.com/gokklucze i stronie internetowej www.gokklucze.pl
 • Konkurs trwa od 14.03.2023 do 13.04.2023. Prace prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze – z dopiskiem na kopercie: ”KONKURS LITERACKI”.

2. CELE KONKURSU:

 • włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego,
 • upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie,
 • propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom,
 • rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
 • doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy,
 • upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach, często nieznanych

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • konkurs literacki adresowany jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół średnich z powiatu olkuskiego,
 • uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne,
 • praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu,
 • warunkiem uczestnictwa jest napisanie pracy własnego autorstwa w jednej z wybranej przez siebie kategorii:
  - poezja,
  - opowiadanie (maksymalnie do 10 stron),
  - reportaż (5 do 7 stron, od 10000 do 20000 znaków),
  - esej (5-7 stron, ok 12000 znaków).
 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu literackiego jedną pracę:
  - w formie wydruku na papierze formatu A4 (w 3 kopiach !!!),
  - czcionka Times New Roman 12,
  - interlinia 1,5,
  - standardowy margines: 2,5 cm,
  - nagłówek i stopka: 1,5 cm.

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy – Załącznik Nr 1

4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • walory literackie,
 • wartość merytoryczna,
 • estetyka pracy,
 • poziom literacki pracy,
 • samodzielność i oryginalność prezentowanych treści.

Podsumowanie konkursu /odczytanie werdyktu i wręczenie nagród / odbędzie się dnia 8.05.2023 w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1, a informacja przypominająca ukaże się na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach

 • Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
 • Organizator zastrzega sobie prawa do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu

Informacji na temat konkursu udzielają:

Ramona Czyżykowska-Liber – Z-ca Dyrektora GOK

w godzinach 8.00 – 15.00 (pn. – pt.) nr telef. 604 241 729

Anna Dudek – instruktor d/s. muzycznych GOK Klucze

w godzinach 13.00 - 19.00 (wt.- czw.) nr tel. 509 500 195


Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU

LITERACKO-PLASTYCZNEGO

„RÓWNOŚĆ – WOLNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ”

pod Patronatem Starosty Olkuskiego i Wójta Gminy Klucze

             


STACJONARNY KONKURS PLASTYCZNY


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  - Organizatorem konkursu plastycznego pod nazwą „Równość - Wolność - Niepodległość” jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. 32 6471460
  - Termin konkursu plastycznego: 17.04.2023, rozpoczęcie - godz. 09:00
  - Miejsce konkursu: Stacjonarnie w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu; ul. Leśna 1

 2. CELE KONKURSU:
  - upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i jego dziedzictwie,
  - włączenie mieszkańców gminy Klucze i powiatu olkuskiego w obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego,
  - krzewienie wśród młodzieży idei patriotycznych i szacunku dla minionych pokoleń,
  - upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach,
  - rozwijanie zainteresowań sztuką,
  - rozwój umiejętności plastycznych uczestników,
  - rozbudzanie wrażliwości na piękno sztuk plastycznych

 3. ZASADY UCZESTNICTWA:
  - konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z gminy Klucze oraz dla uczestników pozaszkolnych zajęć plastycznych z ośrodków kultury działających na terenie powiatu olkuskiego,
  - uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne,
  - zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu o formacie A - 2 wybraną techniką o tematyce związanej z Powstaniem Styczniowym - plakat powinien zawierać cytat, aforyzm lub sentencję,
  - konkurs odbywa się stacjonarnie w Domu Kultury w Jaroszowcu materiały plastyczne zapewnia organizator konkursu (można przynieść własne),
  - każda z placówek może zgłosić po jednym uczestniku z poszczególnych grup wiekowych,
  - warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby organizatora wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika wraz z podpisanymi oświadczeniami,
  - wypełnioną kartę zgłoszenia – Załącznik Nr 2 - należy dostarczyć pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, e-mailem na adres: pracowniaplastycznagokklucze@gmail.com lub osobiście do Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2023,
  - zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.

  Regulamin dostępny jest na profilu GOK https://www.facebook.com/gokklucze i stronie internetowej www.gokklucze.pl

 4. KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH:
  - ogólny wyraz artystyczny,
  - estetyka pracy,
  - wyłonienie prac, które w ciekawy sposób odzwierciedlą tematykę konkursu.

Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny. Podział nagród pozostaje w kompetencji Jurorów. Ogłoszenie wyników po sporządzeniu protokołu z konkursu ukaże się na stronie internetowej www.gokklucze.pl oraz na Facebooku. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się 08.05.2023 w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1.

Informacji na temat konkursu udzielają:

Ramona Czyżykowska-Liber – Z-ca Dyrektora GOK

w godzinach 8.00 – 15.00 (pn. – pt.) nr telef. 604 241 729

Agnieszka Pacia – instruktor ds. plastyki GOK Klucze

w godzinach 14.00 -18.00 (pn.- pt.) nr tel. 784 945 389

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”Regulaminy Konkursów oraz Formularze Zgłoszeń w załącznikach.