Gmina Klucze

Sesja Rady Gminy Klucze

11 września 2018

Biuro Rady Gminy informuje, że 13 września o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Klucze (sala PCI - parter) odbędzie się SESJA Rady Gminy Klucze .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4.  Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiana uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Uzdolnionych uczniów  Szkół prowadzonych przez gminę Klucze oraz określenie zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Klucze dla uzdolnionych uczniów w ramach wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.

- stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze - obszar A i C nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

- uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w sołectwach Chechło i Klucze obszar A i C

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze

- stwierdzenia, że ustalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze

 - uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze w obrębie wyznaczonego w studium terenu P (przemysłowego) w sołectwie Klucze.

- zmian uchwały budżetowej na 2018,

- zmiany uchwały nr LI/324/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2018-2025,

- wzniesienia pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego

5. Informacja Międzysesyjna Wójta.

6. Wnioski i interpelacje radnych.

7. Sprawy bieżące Rady.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

                 (-) Bogusław Paś

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

    Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-11
Data publikacji:2018-09-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:816