Gmina Klucze

Żłobek w budynku Starej Gminy w Kluczach

3 października 2019

 Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie żłobka w budynku „Starej Gminy” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, projekt nr RPMP. 08.05.00-12-0041/19, pn.: Utworzenie Żłobka w Gminie Klucze szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica, w ramach Osi Priorytetowej Rynek Pracy 8,   Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z  prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego,  Typ projektu A: wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Całkowita wartość projektu wynosi: 403 878,75 zł ( czterysta trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt  osiem i 75/100 zł.)

Dofinasowanie projektu wynosi: 343 228,75 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące, dwieście dwadzieścia  osiem i 75/100 zł.) Środki finansowe z projektu zostaną wykorzystane na:

- utworzenie żłobka w Kluczach, tj. zakup  i montaż wyposażenia ( meble, sprzęty niezbędne do funkcjonowania palcówki)

- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych  i edukacyjnych,

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3( funkcjonowanie 27 miejsc opieki, utrzymanie personelu placówki).

Rozpoczęcie bieżącej działalności żłobka planowane jest na dzień 1.03.2020r. W dniu 30.09.2019 r. na sesji Rady Gminy Klucze został przyjęty status żłobka, zgodnie z dokumentem do placówki będą przyjmowane dzieci, które ukończyły 20 tydzień życia a nie skoczyły trzech lat. O przyjęciu do żłobka będzie decydowała kolejność zgłoszeń, jednak w sytuacji gdy liczba dzieci zgłoszonych będzie większa niż 30,  będą brane pod uwagę następujące sytuacje: dzieci niepełnosprawne, dzieci obojga pracujących lub uczących się rodziców, dzieci matek lub ojców samotnie sprawujących opiekę nad nieletnimi.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie Prace budowlane w budynku i jego otoczeniu

    Prace budowlane w budynku i jego otoczeniu

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-03
Data publikacji:2019-10-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1173