INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 listopada 2017

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji Nr 142/B/2017  o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: Budowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej.

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 27 października 2017 r. decyzji Nr 142/B/2017 znak: WI-XI.7840.7.3.2017.ES o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Budowa rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bolesławskiej – drogi wojewódzkiej nr 791 relacji Wanaty-Trzebinia od odc. 080 km 0+561 do odc. 080 km 0+701 w ramach zadania: „Odbiór ścieków z gminy Klucze przez Oczyszczalnię Ścieków w Olkuszu”. Dane planowanej inwestycji: dz. ewid. nr  1423/2, 1423/3, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze«.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 69, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-22
Data publikacji:2017-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2904