Ilość wyświetleń: 212

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
„Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze” na wykonanie prac malarsko-renowacyjnych w kościele św. Stanisława biskupa, męczennika w Cieślinie.

Zamawiający:
Parafia p.w. św. Stanisława BM w Cieślinie
Cieślin, ul. Jurajska 86, 32 – 310 Klucze
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: https://www.gmina-klucze.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1426
w dn. 12.10.2023

Termin składania ofert do : 12.11.2023r.

Wykaz ofert :
KOWALIK  USŁUGI MALARSKO – RENOWACYJNE  
Kowalik Markus ul. Bolesława Prusa 1
46-050 Kosorowice
Cena: 356 910,56 zł netto +  82 089,00 zł (VAT 23 %) czyli łącznie brutto 439 000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Kryterium oceny ofert: cena 100 pkt

Wybrano ofertę:
KOWALIK  USŁUGI MALARSKO – RENOWACYJNE  
Kowalik Markus ul. Bolesława Prusa 1
46-050 Kosorowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia warunki Zapytania ofertowego.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Zatwierdzam:
Proboszcz: ks. Mariusz Wróbel
Cieślin, 13.11.2023r.