Ilość wyświetleń: 188

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Odsłuchaj

Powrót
Polski Ład

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
„Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościołach w Kluczach i Cieślinie wpisanych do ewidencji zabytków Gminy Klucze”  na wykonanie renowacji wnętrza kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach.

Zamawiający:
Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach
Klucze, ul. Olkuska 79, 32 – 310 Klucze
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: https://www.gmina-klucze.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1425
w dn. 12.10.2023

Termin składania ofert do : 12.11.2023r.

Wykaz ofert :
KOWALIK  USŁUGI MALARSKO – RENOWACYJNE  
Kowalik Markus ul. Bolesława Prusa 1
46-050 Kosorowice

Cena: 265 775 zł netto +  61 128,25 zł (VAT 23 %) czyli łącznie brutto 326 903,25 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset trzy złote 25/100)
Kryterium oceny ofert: cena 100 pkt

Wybrano ofertę:
KOWALIK  USŁUGI MALARSKO – RENOWACYJNE  
Kowalik Markus ul. Bolesława Prusa 1
46-050 Kosorowice

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia warunki Zapytania ofertowego.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Zatwierdzam
Proboszcz: ks. Marek Łabuda
Klucze, 13.11.2023r.