Ilość wyświetleń: 182

Informacja o tworzeniu komitetu


Odsłuchaj

Powrót
Szablon - Państwowa Komisja Wyborcza

Warszawa, dnia 29 stycznia 2024 r.

 

PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW.600.8.2024

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień.7 kwietnia 2024 r.

 

Przepisy Kodeksu wyborczego stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzeniem na zasadzie wyłączności kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

1.     Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL  Uwaga!

Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców  musieli stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców nie musi zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu.

2.     Komitet wyborczy powołuje pełnomocnika wyborczego, który jest jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. Uwaga!

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydata tylko w jednej gminie do 20 000 nie może być:

1)     kandydatem w wyborach;

2)     pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego;

3)     pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego;

4)     funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego.

Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1)     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2)     poseł, senator, radny;

3)     poseł do Parlamentu Europejskiego;

4)     sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

5)     osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

6)     osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; 

7)     osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

8)     funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej; 

9)     osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;

10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

3.     Pełnomocnik wyborczy nie musi wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4.     Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi zawierać w pierwszej kolejności wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców”, a następnie nazwę komitetu wyborczego albo skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi być różna od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Nazwa komitetu wyborczego powinna odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

5.     Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy umożliwiający jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców zawiera w pierwszej kolejności wyrazy Komitet Wyborczy Wyborców albo „KWW”, a następnie nazwę albo skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje.

Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców musi być różny od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru. Skrót nazwy komitetu wyborczego powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Uwaga!

Należy pamiętać, że na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 435 § 1, art. 438 § 1, art. 470 i art. 485 Kodeksu wyborczego).

6.     Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu o utworzeniu komitetu wyborczego.  

Uwaga!

Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych. (M.P. z 2018 r. poz. 246 oraz z 2020 r. poz.1211).

Tekst tej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2018r/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-5-lutego-2018-r-w-sprawieokreslenia-wlasciwosci-terytor).

Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów

(art. 403 § 3 w związku z § 2 Kodeksu wyborczego), tj. najpóźniej w dniu12 lutego 2024 r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.

Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

Przez godziny urzędowania komisarza wyborczego należy rozumieć godziny urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza. Siedziby komisarzy wyborczych i godziny urzędowania delegatur Krajowego Biura

Wyborczego podane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. 

7.         Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:

1)        nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2)        nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, ustaloną zgodnie z pkt 4;

3)        skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców, ustalony zgodnie z pkt 5;

4)        adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;

5)        informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców z podaniem następujących danych:

imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego;;

6)        imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;

7)        nazwę gminy, na obszarze której komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Uwaga! 

Po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, komitety, które zadeklarowały zamiar zgłaszania kandydatów na radnych w jednej wymienionej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, nie będą mogły dokonywać zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu. 

Ze względów organizacyjnych niezbędne jest podanie na użytek komisarza wyborczego danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocnika wyborczego (numerów telefonów i adresów e-mail).

8.         Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców. (wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

9.         Do zawiadomienia załącza się:

1)        oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji); 

2)        oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców o przyjęciu funkcji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

3)        uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego (jeśli informacja o powołaniu pełnomocnika wyborczego nie jest zawarta w oświadczeniu o utworzeniu komitetu, o którym mowa w ppkt1);

4)        fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego wyborców musi odróżniać się wyraźnie od wzorców symboli graficznych innych komitetów wyborczych. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania: wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106x106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit), format: PNG, rozmiar: do 100KB;

5)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na użycie w nazwie komitetu wyborczego wyborców imienia i nazwiska osoby, której imię i nazwisko użyto w nazwie komitetu wyborczego wyborców, jeżeli nie jest ona członkiem tego komitetu.

10.     Zawiadomienie przyjmuje i wstępnie sprawdza komisarz wyborczy albo pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez komisarza wyborczego, w czasie godzin pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio komisarzowi wyborczemu w jego siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienia potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. W przypadku wad formalnych zawiadomienia osoba składająca zawiadomienie zostanie o nich poinformowana ustnie przez przyjmującego, jednakże ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona komisarz wyborczy. W przypadku, gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych w pkt 9 ppkt 4 lub nie odróżnia się wyraźnie od symboli graficznych innych komitetów wyborczych, osoba przyjmująca zawiadomienie poinformuje o tym składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia.

Jeżeli komitet wyborczy nie dostarczy symbolu graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie to równoznaczne z jego niezałączeniem. 

11.     Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

12.     Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od jego złożenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego

Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) informacji o wadach zawiadomienia.

Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte, komisarz wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) oraz doręcza się pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

13.     Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości (na stronie internetowej Delegatury Krajowego

Biura Wyborczego w zakładce „Aktualności”) postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 405 § 1 Kodeksu wyborczego). Od postanowienia Państwowej

Komisji Wyborczej nie przysługuje środek prawny (art. 405 § 2 Kodeksu wyborczego). Uwaga!

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej jest dotrzymany, jeżeli odwołanie zostanie złożone w siedzibie Komisji z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do Państwowej Komisji Wyborczej.

14.     Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, prowadzić agitację wyborczą, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe(co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego). 

Uwaga!

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego.

15.     Po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, celu w jakim komitet został utworzony (zgłaszania list kandydatów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), jego symbolu graficznego. Ponadto nie jest możliwe przyjmowanie nowych członków komitetu wyborczego. Natomiast w przypadku gdy liczba członków komitetu wyborczego ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 osób, komitet wyborczy wyborców ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa (art. 101 § 3 Kodeksu wyborczego).

 

W załącznikach do niniejszej Informacji Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych. 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

 

Sylwester Marciniak