Data publikacji: 2023-12-22

Ilość wyświetleń: 265

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Odsłuchaj

Powrót


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
„Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze” w zakresie kaplicy cmentarnej z XVIII wieku w Bydlinie.

Zamawiający:
Parafia pw. św. Małgorzaty w Bydlinie
Klucze, ul. Legionistów 6, 32 – 310 Klucze

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www. gmina-klucze.pl: https://www.gmina-klucze.pl/pl/blog-artykul/1481
w dn. 21.11.2023

Termin składania ofert do : 21.12.2023r.

Wykaz ofert:
Firma Archeologiczna "ARCHEOLOG" Szymon Pawlikowski
ul. Do Wilgi 27/1 30-419 Kraków,
Cena: 439 837,40 zł netto +  101 162,60 zł (VAT 23 %) czyli łącznie brutto 541 000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)
Kryterium oceny ofert: cena 100 pkt

Wybrano ofertę:
Firma Archeologiczna "ARCHEOLOG" Szymon Pawlikowski
ul. Do Wilgi 27/1 30-419 Kraków,

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia warunki Zapytania ofertowego.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych
w zapytaniu ofertowym.

Zatwierdzam:
Proboszcz: ks. Michał Langer
Bydlin, 22.12.2023r.