Data publikacji: 2023-12-22

Ilość wyświetleń: 264

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Odsłuchaj

Powrót


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
„Prace przy kościele pw. Narodzenia NMP w Chechle oraz przy kaplicy cmentarnej wraz z murem i pomnikiem legionistów w Bydlinie będących zabytkami Gminy Klucze.” wykonanie konserwacji wypraw malarskich w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Chechle.

Zamawiający:
Parafia p.w. Narodzenia NMP w Chechle
ul. Hutnicza 3 Chechło
32 – 310 Klucze
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www. gmina-klucze.pl: https://www.gmina-klucze.pl/pl/blog-artykul/1479
w dn. 21.11.2023

Termin składania ofert do : 21.12.2023r.

Wykaz ofert :
Szczurek Wojciech Konserwacja Zabytków
ul. Moraczewskiego 14 lok. 1, 30-376 Kraków
Cena: 267 360,00 zł netto +  61 492,80 zł (VAT 23 %) czyli łącznie brutto 328 852,80 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy, osiemset pięćdziesiąt dwa złote 80/100)

Kryterium oceny ofert: cena 100 pkt

Wybrano ofertę:
Szczurek Wojciech Konserwacja Zabytków
ul. Moraczewskiego 14 lok. 1, 30-376 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia warunki Zapytania ofertowego.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

Zatwierdzam:
Proboszcz: ks. Marek Szeląg
Chechło, 22.12.2023r.