Ilość wyświetleń: 1235

OBWIESZCZENIE i OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE 27 maja 2022 MPZP


Odsłuchaj

Powrót

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Klucze

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) i Uchwał:

- Nr LIV/335/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C,

- Nr LIV/336/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – część A i C,

- Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, Nr XXXVI/226/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, Nr XLIII/266/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, Nr VIII/60/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze, oraz Nr XXXII/211/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 23 czerwca 2016 roku,

 z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- Gminy Klucze – część A i C dla infrastruktury turystycznej w rejonie Pustyni Błędowskiej,

- Gminy Klucze – w sołectwach Chechło i Klucze – obszar A i C dla infrastruktury turystycznej w rejonie Pustyni Błędowskiej,

- Gminy Klucze – część D2, D4, D5, D6, D7

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się

w dniach od 7 czerwca do 28 czerwca 2022 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się

13 czerwca 2022 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl

Zgodnie z art. 18 ust.1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: klucze@gmina-klucze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko, które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy Klucze

/-/ Norbert Bień

Informuję, że:

Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Klucze z siedzibą ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. (32) 642-85-08, mail: klucze@gmina-klucze.pl

Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).

Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, przez tel. +48 326428508, mail: iod@gmina-klucze.pl

Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie: https://www.gmina-klucze.pl/art,2745,klauzula-informacyjna oraz w siedzibie Administratora: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze.